Catalogue du rNying-ma bKa'-ma

Catalogue du rNying-ma bKa'-ma

Volume 1

sKyabs 'gro yan lag yan lag drug pa.
De'i 'grel pa zin ma
ti ka.
So sor thar pa'i mdo rtsa
sDom rgyun mkhan brgyud rnam thar
De'i kha skong
So thar don brgyud gsol 'debs
Lo chen Dharmaßr¥'i rnam thar
Khyim pa rjes 'dzin so thar sdom pa'i cho ga
Rab byung gi gzhi'i cho ga
Lo ming ri'u mig
sDom pa 'bul chog
bSlab pa yongs su sbyong ba gzhi gsum gyi cho ga dus brjod re'u mig
Byang chub sems kyi mdo sdus pa tshigs su bcad pa
Shes rab snying po'i mdo bam po gcig pa
Byang chub sems sdom brgyud
Theg chen dbu ma lugs kyi sems bskyed kyi cho ga
De'i 'gres byang
rJes gnang
drGyud 'debs
bsNyen yig
bsGom bzlas rgyun khyer

Volume 2 (Bya rgyud)
[Divers textes rituels]

Volume 3 (Mahâyoga)

Sangs rgyas mnyam sbyor gyi rtsa rgyud
brGyud 'debs
sGrub thabs
dKyil 'khor gyi cho ga
dBang chog
sGrub khog pra khrid
bDud rtsi yon tan gyi skor la | Dam rdzas bdud rtsu'i sgrub thabs
De'i zin bris
sMan sgrub mdor bsdus
Zhi khro'i dza pa (pra ?) byang

Volume 4
(Mahâyoga)

gShin rje gshed kyi skor la | 'Jam dpal rtsa rgyud |
De'i bklag thabs
Kha thun nag po'i gzhung pod
brGyud 'debs
sGrub thabs
dKyil chog
dBang

Volume 5 - Mahâyoga: gShin rje gshed dmar

gShin rje gshed dmar gyi gzhung pod stod cha nang gses chos tshan nyer bdun dkyus gcig tu bzhugs pa

Volume 6 - gShin rje gshed dmar / gDong drug

gShin rje gshed dmar gyi gzhung pod smad cha nang gses chos tshan nyer gsum dkyus gcig tu bzhugs pa
brGyud 'debs
Las byang
dKyil chog
Phrin las rdo rje rtse brgya pa
rJes snang
rGyun khyer
gDong drug gi skor la | brGyud 'debs
Las byang
dKyil chog
dBang chog.

Volume 7 - Phur pa rgyud lugs

Chos 'byung
sTong las spyi chings
brGyud 'debs
sGrub thabs
Dza pra bskul
bsNyen pa'i las byang
mNgon rtogs bsdus pa
rGyun khyer
Tshe sgrub
Dam can mchod bskul
Nyu le skrod pa'i sgos bskul
dBang chog
bDag 'jug
bsNyen yig
Byug bdug brab gsum
sMad las ngan sngags nye bsnyen
Nye bsnyen phrin las
lHa dbye bskul
Nye bsnyen gyi man ngag
Zor las
mNan pa
Zhi ba'i snyin sreg
Drag po'i sbyin sreg
Phur srung lcam dral gyi gnad yig
Las tshogs
Yan lag brgyad 'grel
bDud rtsi gsang nan gyi 'grel pa
bsKyed rim gyi dogs sel

Volume 8 - Mahâyoga : Phur pa Rong zom lugs

dPal rDo rje phur pa Rong zom lugs kyi gzhung pod nang gses chos tshan zhe gcig dkyus gcig tu bzhugs pa
brGyud 'debs
Las byang
dKyil chog
dBang chog gzhung pod las khol phyungs
Khro bcu dbang gi 'gres byang

Volume 9 - Phur pa Rogs lugs (Mahâyoga)

Rogs phur gyi gzhung pod nang gses chos tshan bzhi dkyus gcig tu bzhugs pa
De'i 'grel pa
brGyud 'debs
sGrub thabs las byang
sGrub khog
sMad las
dBang chog

Volume 10 : Phur pa (Mahâyoga)

Phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu'i skor la | rTsa rgyud
De'i 'grel pa
Phur 'grel 'bum nag gi skor la | 'bum nag gzhung pod chos tshan brgyad la nang gses le tshan gya lnga dkyus gcig tu bzhugs pa
brGyud 'debs
bDag nyid nyung bsdus
sMad las
dBang chog

Volume 11- Mahâyoga: rDor sems sgyu 'phrul drwa ba

rDo rje sems dpa' sgyu 'phrul drwa ba rtsa ba'i rgyud
rGyud bklag thabs
rGyud chad thabs
sGyu 'phrul zhi ba'i skor la | brgyud 'debs
sGrub thabs
Las byang
dKyil chog
sNgags byang
dBang chog
Zhi ba'i sbyin sreg
Lung lugs Tshe dpag med kyi skor la | brgyud 'debs
sGrub thabs
Phrin dbang
Tshe'i rnam bzhag

Volume 12
(Mahâyoga)

sGyu 'phrul khro bo'i skor la | brGyud 'debs.
sGrub thabs
Las byang
dKyil chog
dBang chog
Zhi ba'i sbyin sreg
Khro 'chams kyi brjed byang
mChod gar
sNying po'i don khrid
gZhal yas khang gi rnam bzhag
De'i 'grel pa
dBang gi rgyug byang lhan thabs

Volume 13 : Mahâyoga - Na-rag dong sprugs etc.

Na-rag dong sprugs kyi skor la | Dri med gshags rgyud
brGyud 'debs
Khrom sprugs kyi cho ga
De'i lhan thabs
Padma brgya ldan gyi cho ga
Phyag gi bkol byang
Phyag rgya gcig pa'i sngon 'gro bla ma'i rnal 'byor
rGyun khyer
Khrid yig
dBang chog
Zhi ba'i sbyin sreg
Zhi sreg snying por dril ba
gShin po rjes 'dzin
Drag dmar bka' ma 'O bran lugs kyi sgrub thabs dbang chog dang bcas pa
bKa' brgyad rdzong 'phrang gi skor la | brGyud 'debs
Phrin las chog khrigs
dBang chog

Volume 14 (Anuyoga)

'Dus pa mdo'i dbang gi spyi don
brGyud 'debs
sGrub thabs
De'i lhan thabs
dKyil chog
sGrub khog
rGyun khyer

Volume 15 (Anuyoga)

'Dus pa mdo'i skor la | 'Dus pa mdo'i dkyil 'khor rnams kyi sgrub thabs nang gses le tshan bcu gnyis
rTsa dkyil las byang khol bton
Cho ga'i zur 'debs nang gses le tshan drug
Las bzhi'i sbyin sreg nang gses le tshan bzhi
De'i 'phros don
Dam rgya 'ching tshul
Las rgya khol phyungs
sNgags rgya
gSal shing zur bkol

Volume 16 (Anuyoga)

'Dus pa mdo'i skor la | 'Dus pa mdo'i dbang chog nang gses le tshan bcu gcig la |
dBang gi bsnyel tho

Volume 17 - Sems sde
Kun byed rgyal po'i rgyud
Sems sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces btus nang gses le tshan bdun pa - sPrang po Nam mkha' rdo rje.
brGyud 'debs
dBang chog

Volume 18 - rDzogs chen klong sde

Klong sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces btus
Klong sde'i gzhung pod stod cha nag gses le tshan bco lnga
Volume 19 - rDzogs chen klong sde
Klong sde'i gzhung pod smad cha nag gses le tshan brgyad bcu
brGyud 'debs
Cho ga rgyas pa
mNgon rdzogs rgyal po'i phrin las
dBang chog

Volume 20 - rDzogs chen man ngag sde

'Das rjes dang zhal chems
rGyud bcu bdun gyi dbang chog
Khrid yig
rJes 'brel rgyud kyi bstan srung skor la | Legs ldan sgrub thabs rgyas pa
'Bring po
bsdus pas dbang chog bcas
mTshon cha gtad pa'i sur byang
Tshogs bdag khams byon ma'i mngon rtogs
De'i sngags sgrigs
mJug chog
Gab thig
sKong bsdus dang mnga' gsol
dBang chog
mKhon lugs Gur mgon sgrub dbang
Trakshad sgrub thabs khag bzhi rjes gnang dang bcas pa
sTag zhon sgrub thabs dbang bcas
Beng gi sgrub thabs dbang bcas
E ka dza ti sde bdun nam sde lnga'i sgrub thabs sbang bcas
Re ti'i sgrub thabs dbang bcas
rNam sras phyi sgrub dbang bcas
Nang sgrub dbang bcas
gSang sgrub dbang bcas
Yang gsang gi sgrub pa rjes gnang bcas
Srog gtad kyi bka' bsgo

Volume 21

Thig tshon gyi bya ba
Rab gnas
gTong thun
gTong thun bsdus pa
rDzas brgyad dang sna bdun 'bul ba'i zur byang
Rab gnas lag len
Cha gsum
brGya bzhi
bSangs kyi cho ga
mNol gsang
De'i spyi chings
Bla bslu
De'i 'gres byang
Zlog byang
Bla bslu 'chi bdag g.yul rgyal
De'i zin bris
dBang bshad dper brjod
Bar do'i chos bshad
Yan lag brgyad pa'i bgrel pa
Byin 'bebs 'grel pa
rGyud lung man ngag gi gshags 'grel
sKong gi bshad pa
sMon lam
De'i 'grel pa
Tshig bdun gsol 'debs dang 'brel ba'i bla ma'i rnal 'byor
'Phags pa bkra shis brgyad pa tshigs su bcad pa
Tshig bdun gsol 'debs kyi rnam bshad padma dkar po
bsTan rgyas smon lam
bKra shis

Volume 22

Sher snying gi 'grel pa
rNam 'joms rnam bshad
rNam 'joms mchan 'grel
mTshan brjod 'grel pa. dGa' rab rdo rje.
mTshan brjod 'grel pa. Padmasambhava.
De'i khog dbub bsdus don.
mTshan brjod 'grel pa.
Vimalamitra.

Volume 23

gSang ba'i lam rim chen mo -
Sangs rgyas gsang ba.
Lam rim chung ngu - ibid.
Man ngag lta phreng -
Padmasambhava.
De'i 'grel pa -
Rong zom.
Yang 'grel -
'Jam mgon [Mi pham ?].
lTa rim -
sKa ba dPal brtsegs.
Ma mo gsang ba'i las thig -
Padmasambhava.
gSang 'grel spar khab -
sGeg rdor.

Volume 24 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - Slob dpon
Seng ge'i 'od.

Volume 25 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - Rong zom.

Volume 26 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa phyogs bcu'i mun sel - Klong-chen rab-'byams.

Volume 27 - gSang snying

gSang snying spyi don. Klong-chen rab-'byams.
bsDus don -
Klong-chen rab-'byams.
gSang snying spyi don -
Mi pham.
bShad rgyud bla ma'i gsol 'debs.

Volume 28 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - g.Yung ston.
Khog dbub sgrol ma ba -
bSam 'grub rdo rje.

Volume 29 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - sNgags 'chang Nam mkha' rin chen. Première partie.

Volume 30 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - sNgags 'chang Nam mkha' rin chen. Deuxième partie.

Volume 31 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - Mi bskyod rdo rje.

Volume 32 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - Lo chen Dharmashrî.
De'i spyi don yan gyi bshad pa'i zin bris - Rab 'byams pa
Chos grags.

Volume 33 - gSang snying

gSang snying gi spyi don - Lo chen Dharmashrî, première partie.

Volume 34 - gSang snying

gSang snying gi spyi don - Lo chen Dharmashrî deuxième partie.

Volume 35 - gSang snying

gSang snying spyi don - Padma 'gyur med rgya mtsho
gSang snying spyi don - Ka˙ thog
'Gyur med tshe dbang mchog grub
gSang snying spyi don - rDo grub
'Jigs med bstan pa'i nyi ma

Volume 36 - gSang snying

dPal gsang ba snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel pa zab don sgo brgya 'byed pa'i lde'u mig. [commentaire très récent ? Dans le colophon, Düdjom Rinpoché est mentionné... À revoir.]

Volume 37 - sDom gsum

sDom gsum rnam nges -
mNga ris pan chen Padma dbang rgyal.
De'i 'grel pa - Lo chen
Dharmashrî.

Volume 38 - Yon tan mdzod

Yon tan mdzod -
'Jigs med gling pa
De'i 'grel pa - mKhan chen
Yon tan rgya mtsho. Première partie.

Volume 39 - Yon tan mdzod

Yon tan mdzod kyi 'grel pa - mKhan chen
Yon tan rgya mtsho. Suite.

Volume 40

Yon tan mdzod kyi 'grel pa - mKhan chen
Yon tan rgya mtsho. Fin.

Volume 41 - Anuyoga [en double]

'Dus pa mdo'i sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa (dKyil 'khor rgya mtsho' 'jug ngogs). Rig 'dzin
Padma phrin las.

Volume 42 manque

Volume 43 - Anuyoga

'Dus pa mdo'i sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa - Rig 'dzin Padma phrin las.

Volume 44 - Bi ma snying thig

Zab pa pod bzhi'i kha byang nang gses can
gSer yig can snga ma
gSer yig can phyi ma
Zangs yig can nang gsas dang bcas pa
Phra yig can nang gses dang bcas pa
Dung yig can

Volume 45

g.Yu yig can
Man ngag nges pa
Man ngag dum dum khrigs pa
sNying thig lo rgyus chen mo
Volume 46 - Bi ma snying thig
'Das rjes gsum gyis dbu drangs pa'i nang gses can
Tshig don bcu gcig pa
Bla ma zhang gi rnam thar
Seng ge rgyab pa'i rnam thar
Grub chen Me long rdo rje'i rnam thar
Rig 'dzin Ku ma rå dza'i rnam thar
Kun mkhyen chen po'i rnam thar
'Od gsal rang grol gyi rnam thar
Sangs rgya dbon po'i rnam thar
Grags pa rgya mtsho'i rnam thar

Volume 47 - Yang dag

Yang dag gsang 'grel chen po. O rgyan gyi Slob dpon
Padma kara.
Yang dag gi tshig 'grel mdor bsdus.
Mi pham.

Volume 48

gSang snying 'grel pa nyi ma'i snying po - bKa' mchims phu ma Guru
Padma rgyal po.
Première partie.

Volume 49

gSang snying 'grel pa nyi ma'i snying po - bKa' mchims phu ma Guru
Padma rgyal po. Deuxième partie.

Volume 50

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - gNubs chen
Sangs rgyas ye shes (première partie).

Volume 51

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - gNubs chen
Sangs rgyas ye shes (suite et fin).

Volume 52

'Dus pa mdo'i khog dbub
Yang khog dbub
bsDus don
dKa' 'grel
sKu bzhi'i gleng 'grel
'Chad thabs
bsNyen yig
sGyu 'phrul zhi ba'i bsnyen yig
Khro bo'i bsnyen yig

Volume 53

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - mKhan
Nus ldan. Vol. I.

Volume 54

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - mKhan
Nus ldan. Vol. II.

Volume 55

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - mKhan
Nus ldan. Vol. III.

Volume 56

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - mKhan
Nus ldan. Vol. IV.

Volume 57

sKyabs 'gro yan lag drug pa'i 'grel pa -
dPal gyi seng ge.
De'i lung sbyor
Yang lung sbyor
sPyi don
brGyud 'debs
bKlag thabs
sKyabs gnas gsal gdab
bsTod phyag dang dkon mchog rjes dran
sMon lam nyi shu pa
dKon mchog rjes dran gyi bsdus don

Volume 58

sDom gsum rnam par nges pa'i 'bru 'grel -
bDud 'joms rin po che.
sNga 'gyur bstan pa rgyas pa'i smon lam.

Volume 59 - Bya rgyud

mDo sde las btus pa'i sMan bla'i gzungs chog. Slob dpon
Bodhisattva.
sMan bla'i mdo chog bsdus pa.
mKhyen brtse.
Shes grub mchod rten.
mChod rten  rgya rtsa'i cho ga gzhung dang mchod 'bum. Zhi [-ba] mtsho.
Dri med rnam gnyis kyi mchod rten nyer mkho. bShad sgrub chos kyi nyi ma.
Yum chen dbang bsdus. dPal chen bsdus pa rtse.
gZa' yum sgrub mchod. Padma mdo sngags bstan 'dzin.
gZa' yum dbang bskur. Ngag dbang legs grub.

Volume 60

'Jam dpal zhi ba'i rgyud kyi brgyud 'debs
bGegs bskrad srung 'khor
rGyud lugs 'Jam dpal zhi ba'i sgrub thabs ye shes snang ba mchog sgrub
Yang gsang tshe yi sgrub pa 'chi med rdo rje srog grub
bsTod pa byin rlabs gter chen
'Jam dpal gyi tshogs mchod
bsKang ba nor bu'i phreng ba
'Gres byang
'Jam dpal yang gi sgrub thabs dang 'brel ba'i smon lam byin rlabs sprin chen
dBang gi rim pa
bDud rtsi sgron ma gsal ba
sNga 'gyur snying lugs bla ma brgyud pa'i gsol 'debs gzhan phan mtha' yas
sGyu 'phrul brgyud 'debs
rDor sems sGyu 'phrul zhi ba'i sgrub thabs
gSang snying sgyu 'phrul khro bo'i sgrub thabs
Drag dmar 'O bran lugs brgyud 'debs
Drag dmar 'O bran lugs kyi sgrub thabs
'Dus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs
'Dus pa mdo'i rgyun khyer nyer bsdus dpag bsam snye ma
dPal ldan 'dus pa chen po'i mdo yi chu bo bzhi rdzogs kyi dbang bskur ji ltar bya ba'i las tho

Volume 61
- Anuyoga

'Dus pa chen po'i mdo'i sgrub khrigs bzhin dbang byang lag len. mKhas pa
Glan bSod nam.

Volume 61
- Anuyoga

'Dus pa chen po'i mdo'i sgrub khrigs bzhin dbang byang lag len. mKhas pa Glan bSod nam.
[Il y a deux vol. 63,
gu et ngu; en fait le vol. gu ne porte pas de n°; je ne l'ai pas noté ici mais il est bien là, 62 bis].

Volume 63 - rMog ston rDo rje dpal gyi gsung mDo dbang khams lugs (Anuyoga)

Nyer mkho
mDo sgyu sems gsum gyi dbang gi sa bcad
dBang don bdud rtsi'i chu rgyun
Bum bskyed
Bla ma brgyud pa'i gsol 'debs
lHa mi theg pa'i them skas
Nyan thos kyi dbang gi them skas
Rang sangs rgyas dbang gi them skas
Byang chub sems dpa' dbang gi them skas

Volume 64
- Anuyoga

dMyal ba'i mDo dbang rtsa ba'i dal don

Volume 65 - rMog ston rDo rje dpal gyi gsung mDo dbang khams lugs (Anuyoga) - première  série.

Kri ya dbang gi them skas
Yo ga dbang gi them skas
sGyu 'phrul zhi ba'i dbang gi cho ga
'Dus pa mdo'i dbang chog
mDo dbang gi khro bo'i mngon rtogs. [manquant]

Volume 66 - rMog ston rDo rje dpal gyi gsung mDo dbang khams lugs (Anuyoga)

sGyu 'phrul khro bo dbang gi cho ga
Sems sde bco brgyad kyi dbang gi cho ga
dngos grub len pa'i cho ga

Volume 67 - bKa' brgyad bka'-ma rdzong-'phrang

rDzong-'phrang srog gsum gyi chings kyi man ngag

Volume 68 - Mahâkala

dPal mgon nag po dur khrod mngon par rol pa mtshon cha 'khor lo'i rgyud
Dur khrod mngon par rol pa mtshon cha 'khor lo'i sgrub thabs
dKyil 'khor bdun pa'i rim pa
Ye shes lha bsnyen bsgrub dang 'jig rten dregs pa'i bzhi rim las sbyor
dPal mgon po legs ldan ljang sngon drag po'i dbang chog drag po'i rjes gnang dang bcas pa

Volume 69

bSam gtan phyi ma'i rgyud don rnam par bshad pa rig 'dzin pa'i yid kyi 'dod 'jo -
Mi pham.
Bya spyod kyi sngags bsgrub pa'i tshul gnad mdor bsdus -
Mi pham.
Sangs rgyas mnyam sbyor gyi rgyud kyi dka' 'grel -
Rong zom Chos bzang.

Volume 70

Yang dag grub pa'i rnam bshad gsang 'grel chen mo'i don bsdus rab gsal - Mi pham.
Dur khrod khu byug rol pa'i rgya cher bshad pa... - mTsho skyes rdo rje.
mTshan brjod 'grel pa rnam gsum bshad pa - Rong zom.

Volume 71 - gSang snying

mTshan nyid dang rgyud thams cad kyi spyi | de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba snying po glegs bam dang po (gSang snying mchan 'grel). dBus ston pa Ye shes rdo rje.

Volume 72 - gSang snying

mTshan nyid dang rgyud thams cad kyi spyi | de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba snying po glegs bam gnyis pa (gSang snying mchan 'grel).
dBus ston pa Ye shes rdo rje. 547 pp. Il y a un brgyud rim à la fin du volume qui permettrait de situer l'auteur.

Volume 73 - gSang snying

dPal gSang ba'i snying po'i 'grel pa spar khab kyi mchan 'grel nyi ma'i 'od zer. Nam mkha" dpal.

Volume 74 - gSang snying

gSang snying rgyud 'grel nor bu'i sgron me - Tsha lo
Rin chen rnam rgyal.
sGyu drwa'i mchan 'grel nyi zla'i snying po -
gZhan phan.
gSang snying gtan tshig rnams kyi zin tho -
dGe rtse 'Gyur med bsTan pa rnam rgyal.
gSang snying dka' gnad bsdus don -
Chos 'grub.

Volume 75 - gSang snying

gSang snying dogs gcod lung rig rdo rje'i rol rtsed
gSang snying spyi don gtan 'bebs thal 'gyur rig pa'i sgo 'byed -
Dharmakîrti.
rDo rje theg pa'i man ngag lam rim rin chen rnam bkod... -
rTogs ldan Shâkyavajra.

Volume 76

rDo rje theg pa'i man ngag lam rim rin chen rnam bkod. Sangs rgyas gsang ba.
Lam rim 'grel pa.
sNar ston Seng ge 'od.
Lam rim dka' 'grel lam mchog gsal sgron.
Rog ban Shes rab 'od.
rNal 'byor chen po'i rgyud kyi de kho na nyid snang ba'i rgyan. Jo sras
dSod nams dpal.

Volume 77

Thugs thig man ngag
rMa Rin chen mchog gis bsgyur ba.
Man ngag thugs 'grel nyi ma'i 'od zer.
Nam mkha' rgyal mtshan.
Thugs kyi theg pa'i 'grel bshad rin chen sgron ma.
Nam mkha' dpal.
Thugs thig bsdus don.
Nam mkha'i dpal.

Volume 78

Lam rim rin chen rnam bkod kyi 'bru 'grel
sGyu drwa'i lam chung 'bru 'grel.
Œuvres de rGyal sras 'Gyur med rdo rje.

Volume 79

sGyu 'phrul lam 'grel mu tig phreng ba.
Ka˙ Ye shes rgyal mtshan, vol. I.

Volume 80 - sGyu drwa

sGyu 'phrul lam 'grel mu tig phreng ba.
Ka˙ Ye shes rgyal mtshan, vol. II.

Volume 81 - sGyu drwa

sGyu drwa'i lam 'grel rin chen chu dwangs.
Ka˙ Nam mkha' dpal. vol. I.

Volume 82 - sGyu drwa

sGyu drwa'i lam 'grel rin chen chu dwangs.
Ka˙ Nam mkha' dpal. vol. II.

Volume 83 - rDor sems sgyu drwa

rDor sems sgyu drwa'i rgyud 'grel dang sgrub thabs phra mo'i dkar chag. Lo chen
Dharmashrî.
gSang snying 'grel chung.
Vimalamitra.
'Phags pa thabs kyi zhags pa padmo'i 'od kyi phreng ba
rDor sems sgyu drwa'i rgyud gsang snying spyan 'grel.
[ces deux textes ne portent pas de nom d'auteur dans le colophon].

Volume 84

Khog gzhung gsal sgron. Vimalamitra.
sGyu drwa rin chen 'od snang.
La shan lta ba'i sgron me. Slob dpon
bZhad pa rdo rje.
De'i bsdus don
La shan lta ba'i sgron me'i 'grel pa. 'Jam dpal bshes gnyen phyi ma.
g.Yu'i thang ma skas dgu. mGon po
Klu.
mTshan nyid sgon ma.
Shes rab spyan 'byed man ngag.
Vimalamitra.
Thugs kyi sgo lcags.
Shrî Singha.
dKyil chos mdor bsdus.
Thig gi Pi
ndârtha. Sangs rgyas gsang ba.
Sems bskyed cho ga.
Jinamitra.
bSre ba'i tho byang. Vimalamitra.
sGyu drwa rdo rje'i las rim.
sGeg rdor.
sGyu 'phrul khro bo'i dbang sgrub.
Tshon thob.
dBang don nges 'byed.
sGyu drwa'i dbang gal.
Sangs rgyas gsang ba.
dBang gi gal 'grel.
rDo rje gro lod.
Zhi khro'i gtor dbang.
sGyu drwa'i ye shes lhan skyes snang ba.
sGyu drwa thugs thig.
sGeg rdor.
sGyu 'phrul 'jam thig.
gSang thig man ngag.
'De'i 'grel pa.
dBang gcig car du 'jug pa.
bDe chen phyag rgya'i man ngag.
Vimalamitra.
rNam gsum bshags pa.
dPal dbyangs.
rDo rje rgyal po'i bshags pa.
dPe chung rang gnas.
Dur khrod bde gsal (?).
Lung bzhi'i rtsa tshig.
gNas lung chen mo tho yig.
Vimalamitra.
gNas lung gi dkyil 'khor 'bri lugs.
Man ngag gnas chog.
Man ngag gi rim pa mdor bsdus. Slob dpon
Padma.

Volume 85 - sGyu-'phrul man-ngag

gNas kyi lung phran bcu drug (gNas lung bcu drug).
Vimalamitra. pp. 3-63.
sByin sreg gal 'gags.
Vimalamitra ?
sGyu drwa'i sbyi sreg.
Vimalamitra ?
sByin sreg nor lugs.
Vimalamitra ?
sGyu drrwa'i ro sreg.
Vimalamitra ?
sKu gdung las phreng.
Vimalamitra ?
Rab gnas - Ho ma - lu gu rgyud - rdzas - 'jug pa'i las.
Vimalamitra.
Rab gnas.
rGyal ba bzang po.
gNas kyi gegs sel.
Dri med zla shar.
Zhi khro las kyi gal phreng.
Nam (mkha' ?) snying (po ?).
Man ngag rnams bkod.
gZhan phan chos (kyi) blo (gros).
Rim drug.
sGeg (pa'i) rdo (rje).
Rim drug 'grel pa rin chen 'phra bkod.
Vimalamitra.
sGyu drwa'i man ngag rim gsum.
gSang snying rim gnyis.
Indrabhuti.
sGyu 'phrul me long 'od phreng.
Vimalamitra.
Yo ga'i gzhung rgyud phyi nang mdor bsdus.
Stiramati ( !).
sGyu 'phrul drwa ba'i lam de kho na nyid nges par bsdus pa.
Vimalamitra.

Volume 86

Rang gnas rgyal po 'grel pa. Vimalamitra.
sGyu 'phrul khro bsdus sgrub thabs.
Sangs rgyas gsang ba.
sGyu 'phrul tshogs 'khor thugs sgrub.
Phyag rgya bsam gtan.
sPyod sbyong bsam gtan.
Œuvres de Vimalamitra.
Rin drwa mngon rdzogs.
Man ngag gsal sgron.
gTor lung.
Padmasambhava.
Cha gsum sgom phreng.
Ru khu grong dPal 'byor.
bsTan snying rig sgron.
Vairocana.
'Phrul gyi me long dgu skor.
gNyags Jñâna.
Thugs kyi sgron ma.
lTa ba'i yang sgron.
rNal 'byor spyod lugs nges don sgron ma.
Œuvres de gNyan dPal dbyangs.
sGyu 'phrul rgyas sgrub.
sGyu 'phrul zhi 'bring sgrub thabs rin drwa.
Œuvres de Vimalamitra.
Zhi 'bring sgrub thabs rin phreng.
sGyu drwa me long.
Jñânajaya.
sGrub thabs rin drwa bsdus pa.
Sangs rgyas gsang ba.
dNgos grub sgrub thabs.
sGegs rdor.
sGyu 'phrul khro bsdus sgrub thabs.
Khro bo yang dag sgron ma.
Vimalamitra.

Volume 87

gSang sngags lam rim 'grel pa rin chen phreng ba.
mDo sngags thun mong lam rin chen spungs pa. Slob dpon
Padma.
Zhi ba lha rgyud.
Zhi khro'i rgyud.
Zhi rgyud 'grel.
Khro rtog lha rgyud 'grel.
Vimalamitra.
Padma'i lam rim gyi lo rgyus.

Volume 88

Zhi ba rin chen drwa ba
De'i bsdus don
De kho na nyid snang ba dam pa rgyan mchan tig.
Œuvres de Blo gros dpal.
sGyu 'phrul zhi ba rin chen drwa ba'i mchan 'grel
sGyu drwa'i khro bo dam pa rgyan gyi mchan tig.
Œuvres de Chos kyi blo gros.
Chos spyod mngon rtogs gleng gzhi

Volume 89 - Dam tshig

Dam tshig gsal bkra
gSal bkra'i 'grel rnal 'byor mig sgron -
gTsang ston rDo rje rgyal mtshan.
gSal bkra'i bsdus don - Prajñåsi∫ha.
gSal 'grel dag ldan gsal ba'i me long -
Ye shes rgyal mtshan.
sNgags kyi dam tshig rim bsdus -
gTsang ston rDo rje rgyal mtshan.
Dam tshig rnam bzhag -
Phrin las bstan 'dzin.

Volume 90 - Sems sde

Byang sems kun byed rgyal po'i 'grel pa -
gZhan phan 'od zer, I.

Volume 91 - Sems sde

Byang sems kun byed rgyal po'i 'grel pa -
gZhan phan 'od zer, II.

Volume 92 - Sems sde

Byang sems kun byed rgyal po'i 'grel pa -
gZhan phan 'od zer, III.

Volume 93 - Sems sde

rDzogs chen rtsal sprugs 'grel pa
Khyung lding 'grel pa
rDor sems nam mkha' che'i 'grel pa
Klong yangs bde byams kyi 'grel pa
Byang sems sgom pa'i 'grel pa rin chen sgron me
rTse mo byung rgyal 'grel pa
Man ngag srog 'khor 'grel pa
Byang sems bde ba 'phra bkod 'grel pa
Rin chen kun 'dus kyi 'grel pa
rDo rje gzong phugs kyi 'grel pa
Ye shes nam mkha' rgyal po'i don 'grel
gSang sngags lung 'grel -
gNyags Jñâna.
Byang sems rdo la gser zhun
Byang sems rdo la gser zhun gyi 'grel pa -
'Jam dpal gshes gnyen
Byang bsgom rdo la gser zhun gyi mchan 'grel gsal ba'i sgron me -
'Jam dbyangs Blo gros rgya mtsho.
A ti rnal sgongs kyi gzhung -
Vimalamitra.
A ti sa bcad.
Volume 94 - Sems sde (A ro lugs) [en double]

bSam gtan nyams kyi sgron me.
dGa' rab rdo rje.
bSam gtan spyi 'grel.
rDzogs  chen spyi chings.
lTa sgom spyod 'bras.
Ces trois textes sont l'œuvre de Ka dam pa (bDe-gshegs?).
rDzogs 'grel don gsal nyi ma.
rDzogs chen gal gnad.
Œuvres de gTsang ston rDo (-je) rgyal (-po).
Zhal gdams sngon 'gro'i chos spyod.
Man ngag nor bu 'jug sgo gsum pa.
dGongs 'dod kun 'byung.
gZhi lam 'bras gsum gyi snyan brgyud.
Ngo sprod gdams ngag.
Man ngag.
Bla ma drug gi gdams ngag.
Slob dpon bzhi'i gdams ngag.
bSlab bya.
dPe dgus gdams ngag.
Shig gi bstan bcos.
dGos 'dod 'byung ba.
Khrid lugs gsal sgron.
A ro ye shes kyi lo rgyus.
bsGom khrid.
Sems gnas bstan pa.
Ngag don bzhi dril.
Man ngag skor.

Volume 95 - Sems sde (A ro lugs, suite)

sTobs gsum man ngag
bSam gtan man ngag
Khrid kyi phyag bzhes
sNyan brgyud don thems khrid kyi phyag bzhes
Ye shes 'khor lo'i man ngag
Lo rgyus bsdus don
Man ngag
sNyan brgyud
Ye shes 'khor lo gtan dbab man ngag
Man ngag rin spungs
Man ngag snying gi gsal byed
sTobs gsum gdams ngag
bDud las rnam rgyal
bDud las rnam rgyal man ngag
Man ngag khyad par bdun
gTum mo'i gdams ngag
Dri ba
Chos gos rnam gsum byin brlab
Grus phye'i bgams ngag
Mar khu'i bya thabs
Volume 96 - Sems sde [en double]
rDor sems nam mkha' che'i rtsa rgyud
rDor sems nam mkha' che'i 'grel pa.
mKhyen brtse'i blo gros.
Rin chen gter gtad.
dGa' rab rdo rje.
gTer
tig 'phrul gyi me long. mKhyen brtse'i blo gros.

Volume 97 - Klong sde : Se-ban 'Byung ldan

dBang klong mchan 'grel
dKyil 'khor klong 'grel
Dam tshig klong 'grel
Phrin las klong 'grel
lTa ba'i klong 'grel
dGongs pa'i klong 'grel
sPyod pa'i klong 'grel
Sa lam klong 'grel
'Bras bu'i klong 'grel
Pra khrid mchan 'grel
Byang sems man ngag 'grel
rGyan 'khor mchan 'grel
Rim gsum mchan 'grel
gSang sgron mchan 'grel
gSang ba thugs sgron
Don bzhi gtan dbab gyi 'grel.

Volume 98 - Klong sde - manque

Volume 99 - Klong sde

Rin rgyan -
Shrî Singha
Rin phreng
Rin 'od -
Œuvres de Se-ban 'Byung ldan
sPyan 'byed man ngag -
Se-ban 'Byung ldan
rGyud ye shes gsang ba -
Shrî Singha
rGyud ye shes rdzogs pa
Byang sems nyi zer -
Ku [ma ra ?] dza, commentaire de Se ban.

Volume 100 - Klong sde

Kun bzang klong drug rgyud 'grel -
Vimalamitra.

Volumes 101 (Klong sde?) manque

Volume 102 - Man ngag sde

sGra thal 'gyur rtsa rgyud 'grel -
Mañjushrîmitra, vol. I.

Volume 103 - Man ngag sde

sGra thal 'gyur rtsa rgyud 'grel - Mañjushrîmitra, vol. II.

Volume 104 - Man ngag sde

Mu tig phreng rgyud 'grel
Yi ge med pa'i rgyud 'grel -
Vimalamitra

Volume 105 - Man ngag sde

sGron ma 'bar ba'i don bsdus
sGron ma 'bar ba'i rgyud 'grel
rGyud 'grel sgron me phreng bkod.
Vimalamitra.

Volume 106

sDom gsum rnam nges 'grel pa rnam grol lam bzang. sTag bla Padma blo ldan.

Volume 107 - Man ngag lta phreng skor

Man ngag lta phreng bshad rgyud rin chen snang byed 'grel - gTsang ston rDo rje rgyal mtshan.
lTa phreng mchan 'grel -
'Jam dbyangs blo gros rgya mtsho.
bKa' brgyad spyi don rnam bshad -
Mi pham

Volume 108 - manque [pourrait être le bSam gtan mig sgron, placé en ce point]

Volume 109 - mDo dbang

Bla brgyud rnam thar ngo mtshar dad phreng -
Padma phrin las
gNubs chen bla sgrub -
Padma las 'brel rtsal
gNugs chen bla sgrub khrid yig.

Volume 110 - Klong gsal

mKha' 'gro thams cad kyi snying khrag klong gsal 'bar ma nyi ma'i gsang rgyud - pp. 1-249.
mKha' 'gro ma'i gsang thig klong gsal 'bar ma'i gsang rgyud | gsang sngags gnad mdzod chen mo las | Bar do gsang skor bla na med pa'i skor | (140 pp.)
Theg pa'i mthar thug | lta ba'i yang rtse | mkha' 'gro gsang thig | klong gsal | kun tu bzang moi'i | dgongs pa 'bar ma | nyi ma'i gsang rgyud dbang bzhi | bya rgyud chen mo | (180 p.)
sByor bde rnams kyi sdeb yig - 25 pages.
dGra bo gsod pa mtshon cha thog gis 'khor lo - 35 pages.

Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :